Prelucrarea datelor cu caracter personal

Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi. Aceasta notă de informare vă explică ce date cu caracter personal colectează Medetil SRL de la dumneavoastră, prin intermediul interacțiunilor noastre cu dumneavoastră și prin produsele și serviciile noastre, modul în care utilizăm datele respective, precum și temeiul legal al prelucrărilor pe care noi le facem.
Conform Regulamentului UE 2016/679, prin "prelucrare de date" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.
Medetil SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul în Oradea, str. Olimpiadei nr.14, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J05/444/1993, cod unic de înregistrare fiscală RO3458631. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. In calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Medetil S.R.L. va avea întotdeauna în vedere ca prelucrarea de date sa fie adecvată și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care aceste date sunt preluate.


I. DATELE PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM

Pentru a interacționa cu dumneavoastră prelucrăm datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa postală). Atunci când vă furnizăm un serviciu sau un produs prelucrăm date, precum cod numeric personal, serie și număr act identitate sau date bancare.
Aceste date sunt colectate de către Medetil S.R.L. când ni le furnizați în mod voluntar la sediul Clinici Medetil sau când vizitați website-ul nostru și furnizați datele cu caracter personal (nume, adresă de email, număr de telefon și codul numeric personal) prin intermediul formularelelor de contact, programare online sau cel de creare cont. Colectăm adresa de email în momentul în care participați voluntar la chestionarul de satisfacție.
De asemenea colectăm datele dumneavoastră când ne solicitați informații despre servicii prin telefon sau prin e-mail.
Colectăm datele pe care ni le-ați furnizat pentru a răspunde cu informațiile de care aveți nevoie.

Colectăm date despre dispozitivele utilizate pentru accesarea website-ului și despre interacțiunea dumneavoastră cu website-ul.

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal și în cazul în care dumneavoastră ne dați permisiunea de a obține datele personale de la alte societăți și/sau operatori de date.


II. CÂT TIMP PRELUCRAM DATELE DUMNEAVOASTRĂ ?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteți client al Medetil S.R.L. precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termenele de prelucrare a unor astfel de date (de ex. dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor).


III. CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ ?

Folosim datele personale ale dumneavoastră în următoarele scopuri:

 • - pentru a vă contacta și furniza toate informațiile despre serviciile noastre;
 • - pentru a întocmi dosarul medical al pacientului;
 • - pentru a presta servicii medicale (diagnosticare și tratare), atât în prezent, cât și pe viitor, în baza istoricului pacientului;
 • - informarea dumneavoastră cu privire la data următoarelor controale;
 • - soluționarea oricăror cereri și/sau reclamații ale dumneavoastră cu privire la serviciile medicale și/sau produsele achiziționate, dacă este cazul;
 • - pentru îmbunătățirea site-ului nostru în scopul furnizării de informații cât mai precise;
 • - măsurarea performanței procedurilor și serviciilor pe care le oferim, pentru îmbunătățirea acestora;

IV. CUI DEZVĂLUIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ ?

Este posibil să transmitem către terți, datele personale ale dumneavoastră, în următoarele situații:

 • - Către parteneri de afaceri, furnizori, subcontractanți și alte părți terțe, atunci când este necesar pentru îndeplinirea oricărui serviciu pe care îl vom oferi pentru dumneavoastră, cum ar fi analizele medicale
 • - Dacă suntem obligați să dezvăluim datele personale pentru a respecta orice obligație legală;
 • - Pentru analiștii și furnizorii de motoare de căutare care ne ajută în dezvoltarea și optimizarea site-ului nostru;
 • - În cazul în care Medetil S.R.L. si toate activele sale, sunt achiziționate de terți, informațiile personale deținute de acesta despre clienții săi vor fi unul dintre activele transferate;

Medetil S.R.L. nu va împărtăși datele dumneavoastră personale către alte societăți în scopuri de marketing și nu va transfera cu titlu oneros sau nu va căuta să câștige din informațiile dumneavoastră, în afară de propriile noastre activități de marketing. Medetil S.R.L. nu stochează și nu păstrează informațiile dumneavoastră financiare, cum ar fi numerele cărților de credit. Toate plățile sunt preluate de terți.

Medetil SRL nu transferă date cu caracter personal în străinătate.


V. CE DREPTURI AVEȚI ȘI CUM LE PUTETI EXERCITA ?

În temeiul legilor aplicabile din domeniul protecției datelor, aveți următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:

 • Dreptul la informare - dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicile prelucrării acestora;
 • Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră - dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 • Dreptul de a fi uitat (ștergere) - vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din evidențele noastre, în conformitate cu prevederile legale;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment - Procesarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei procesări realizate pe baza consimțământului acordat înaintea primirii retragerii respective;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării - poate fi exercitat atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării; persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când Medetil S.R.L. nu mai are nevoie de datele perosonale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Medetil S.R.L. prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - aveți posibilitatea de a solicita transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastră, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat către un alt operator. Transmiterea datelor se poate face direct către un alt operator doar acolo unde această operațiune este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice ale Medetil S.R.L.;
 • Dreptul de opoziție - dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Pentru a vă exercita acest drept, se adresează o cerere scrisa catre Medetil S.R.L., în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația dumneavoastră particulară.
 • Dreptul să vă opuneți utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct - În cazul prelucrărilor în scop de marketing direct, vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără nicio justificare.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - reprezintă posibilitatea dumneavoastrp de a solicita să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o manieră semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveți posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare.
 • Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • Dreptul de a vă adresa justiției.

Medetil SRL respectă legislația în ceea ce privește confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter special din domeniul sănătății, inclusiv dar fără a se limita la dispozițiile Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului; Ordinul ministerului sănătății nr. 386/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 46/2003, Codul deontologic al medicilor, Codul penal.

VI. LIMITA DE VÂRSTĂ PENTRU UTILIZAREA WEBSITE-ULUI NOSTRU

Medetil S.R.L. colectează date despre toți utilizatorii și vizitatorii site-urilor noastre, indiferent de vârstă și anticipeaza că unii dintre acești utilizatori și vizitatori pot și vor fi minori. Dacă aveți sub 16 ani, puteți utiliza website-ul nostru numai cu consimțământul unui părinte sau tutore.


VII. RESPECTAREA CONFIDENȚIALITĂȚII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea si corectitudinea datelor dumneavoastră.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție (codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, date bancare) sunt prelucrate în condiții limitative și in concordanță cu dispozițiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea lor.Medetil S.R.L. actualizează aceste informații în mod regulat, în funcție de legislația în vigoare, toate actualizarile fiind notificate și înserate pe această pagină web. Ultima modificare a fost efectuată la data de 25 mai 2018.

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact: compliance@medetil.ro sau la telefon 0259-477827.
Vom cerceta și vom încerca să soluţionăm orice astfel de reclamaţie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastră. Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteţi depune o reclamaţie şi la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.