Drepturile pacientului

Conform Legii drepturilor pacientilor nr.46 / 2003
 • Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltã calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoanã umanã, fãrã nici o discriminare.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitãtii si statului profesional al furnizorului de servicii de sãnãtate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stãrii sale de sãnãtate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecãrei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuãrii tratamentului si nerespectãrii recomandãrilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacã mai doreste sã fie informat în cazul în care informatiile prezentate de medic i-ar cauza suferintã. Informatiile se aduc la cunostintã pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sã nu fie informat si de a alege o altã persoanã care sã fie informatã în locul sãu.
 • Rudele si prietenii pacientului pot fi informaþi despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere si a obtine o altã opinie medicalã.
 • Pacientul are dreptul sã solicite si sã primeascã, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizãrii.
 • Pacientul are dreptul sã refuze sau sã opreascã o interventie medicalã asumându-si, în scris, rãspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • În cazul în care pacientul necesitã o interventie medicalã de urgentã consimtãmântul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • Consimtãmântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pãstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sãu, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimtãmântul pacientului este obligatoriu în cazul participãrii sale în învãtãmântul medical clinic si la cercetarea stiintificã.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicalã fãrã consimþãmântul sãu, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitãrii suspectãrii unei culpe medicale.
 • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigaþiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale.
 • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi dã consimtãmântul explicit sau dacã legea o cere în mod expres.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de cãtre un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pânã la ameliorarea stãrii sale de sãnãtate sau pânã la vindecare.
 • Pacientul are dreptul sã beneficieze de asistentã medicalã de urgentã, de asistentã stomatologicã de urgentã si de servicii farmaceutice, în program continuu.

DATE DE CONTACT

410151, Oradea, str. Olimpiadei nr. 140259-4778270770-2353000746-120176
Suntem prezenti pe: